• Izvješće o stanju u pravosuđu

        Austrougarska monarhija, stara i nova Jugoslavija neposredni su prethodnici današnje Republike Hrvatske. Hitlerova megalomanija osvajanja Europe dovela je do uspostave boljševičkog komunističkog režima u velikom broju država centralne i južne Europe. Među njima je i obnova nove jugoslavenske Federacije pod imenom Jugoslavija, na čije čelo je došao komunistički vođa i diktator Josip Broz , zvani Tito. Tito je Read More
 • Priopćenje za javnost - puč u Europskom domu

  Priopćenje Prije 10 godina, 3.07.2003. god, obavljen je puč u nevladinim udrugama Europski dom Zagreb i Europski pokret Hrvatska, u kome je organizirana grupa članova stranke DC-a, na čijem čelu je bio Mate Granić, preuzela kontrolu nad tim proeuropskim udrugama. Motiv nije bio proeuropska aktivnost Udruga nego preuzimanje korištenja lukrativne imovine te dvije organizacije, koje su od Grada Zagreba dobile Read More
 • Lustracija u RH – da ili ne?

  Portal POLITIKAPLUS objavio je članak pod gornjim naslovom na ovom linku, a autor članka je bivša predstojnica Ureda Franje Tuđmana. Članak je zanimljiv jer donosi podatke o lustraciji većine bivših komunističkih zemalja, koje su u međuvremenu postale članice EU-a. Tako vrla gospođa i bivša ministrica pravosuđa u Sanaderovoj vladi, a danas odvjetnica zastupa mišljenje da je lustracija bila opravdana u Read More
 • Naručena presuda ili pomanjkanje kompetentnosti?

  U sporu koji traje 27 godina pred Općinskim sudom u Zagrebu presudila je sutkinja Vanesa Peruzović-Čuić, kćerka suca Vrhovnog suda RH Aleksandra Peruzovića, na taj način što je ignorirala zakonsku odredbu čl. 88 ZOO-a 1991 (naknadno odobravanje pravnog posla) i odbila tužbeni zahtjev (128-P-6085/12-799). Tuženik je nakon 27 godina osporio punomoć zastupniku tužitelja, a ovaj dostavio u spis u pisanom Read More
 • PRUŽANJE PRAVNE POMOĆI ČLANOVIMA UDRUGE

  Članovi Udruge s pravom na pravnu pomoći ovlašteni su koristiti usluge davanja pravnih savjeta i mišljenja o svim pravnim pitanjima od strane stručnih i ovlaštenih osoba udruge.   Dakle, ukoliko ste član Udruge s pravom na pravnu pomoć, dobiti ćete savjet kako je moguće riješiti spor izvansudski, odnosno  mišljenje o mogućnosti uspjeha u Vašem sporu.   Članovi s pravom na pravnu pomoć dužni su plaćati slijedeću Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Statut Udruge

STATUT

JURIS PROTECTA
UDRUGA ZA UNAPREĐENJE PRAVOSUĐA U RH

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Statutom uređuje se pitanje naziva, sjedišta, područja djelovanja, cilja, djelatnosti, načina upravljanja, organizacije, financiranja i druga pitanja značajna za rad Udruge za pravnu zaštitu (u daljnjem tekstu: Udruga). Udruga je organizirana kao nevladina, nepolitička, neprofitna organizacija.

Članak 2.
Naziv Udruge: JURIS PROTECTA Udruga za unapređenje pravosuđa u RH
Skraćeni naziv Udruge: JURIS PROTECTA
Udruga djeluje na području: Republike Hrvatske
Udrugu zastupa: Predsjednik Udruge

Članak 3.
Sjedište Udruge je u Zagrebu. Odluku o promjeni adrese donosi Upravni odbor.

Članak 4.
Udruga može osnivati podružnice, u mjestima na području Republike Hrvatske.
Odluku o osnivanju podružnice donosi Upravni odbor.
Podružnice nemaju pravnu osobnost.

Članak 5.
Udruga posjeduje pečat. Pečat Udruge je oblika elipse dimenzije 40x23 mm. Uz obod je ispisan puni naziv i sjedište Udruge.
Pečat čuva i ovlašten je koristiti predsjednik Udruge i druge osobe koje on ovlasti.

Članak 6.
Rad Udruge je javan.
Javnost rada ostvaruje se redovitim obavještavanjem članova Udruge i šire javnosti o radu tijela Udruge.
Obavještavanje se obavlja internim biltenom ili objavom odluka u medijima.
Rad tijela Udruge je javan.
Javnost se može isključiti sa sjednica tijela Udruge zbog zaštite osobnih podataka o članovima
Udruge, te zbog zaštite osobne ili poslovne tajne.

II. CILJEVI I DJELATNOST

Članak 7.
Cilj osnivanja Udruge je zaštita i promicanje prava građana.

Članak 8.
U svrhu ostvarivanja cilja propisanog Člankom 7. Udruga će obavljati slijedeće djelatnosti
Praćenje rada vladinih institucija i ukazivanje na sve nepravilnosti kojima su povrijeđena prava građana;
Praćenje donošenja zakonskih odredbi i njihova usporedba s relevantnim Odredbama u europskim zemljama, a naročito u zemljama Europske zajednice, te ukazivanje na njihovu nesukladnost s postojećim europskim i svjetskim pravnim standardima;
Pružanje primarne pravne pomoći članovima Udruge (fizičkim i pravnim osobama te fizičkim osobama koje obavljaju samostalnu djelatnost) pod uvjetima koje utvrđuje Upravni odbor Udruge, u opsegu dopuštenom Zakonom
Pružanje pravne pomoći građanima u opsegu i na način propisan odredbama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći
Mirenje (medijacija)

III. ČLANOVI UDRUGE

Članak 9.
Članom Udruge može postati svaki punoljetni, poslovno sposoban državljanin Republike Hrvatske, ili stranac, koji je zainteresiran za rad u Udruzi, i koji prihvaća odredbe ovog Statuta.
Članom Udruge mogu postati domaće i strane pravne osobe.
Članstvo može biti redovno, pridruženo i počasno. Članovi Udruge plaćaju mjesečnu ili godišnju članarinu u iznosu koji utvrdi Upravni odbor.

Članak 10.
Osoba koja želi postati redovnim Članom Udruge podnosi zahtjev Upravnom odboru, koji donosi odluku o prijemu u članstvo.
Redovni članovi potpisuju pristupnicu kojom se obvezuju na sudjelovanje u radu Udruge te na poštivanje odredbi Statuta i drugih akata, kao i odluka tijela Udruge.

Članak 11.
Počasni član može postati osoba koja je osobnim radom i zalaganjem osobito pridonijela ostvarivanju ciljeva udruge.
Pridruženi član postaje osoba koja ne želi postati redovni član ili je Upravni odbor odbio njezin prijem kao redovni član, a želi poduprijeti Udrugu. Pridruženi članovi imaju pravo na pravnu pomoć Udruge, ukoliko za to ispune pristupnicu.
Pravna pomoć pridruženim članovima pruža se u opsegu dopuštenom zakonom, pod uvjetima koje određuje Upravni odbor Udruge.

Članak 12.
Redovni članovi imaju pravo:
- birati i biti birani u sva tijela Udruge,
- sudjelovati u aktivnostima Udruge;
Članovi imaju obavezu:
- redovito plaćati članarinu,
- poštivati odredbe Statuta,
- štititi ugled Udruge.

Članak 13.
Članstvo prestaje:
- istupanjem iz Udruge,
- neplaćanjem članarine za tekuću godinu,
- isključenjem.
Član se može isključiti iz članstva u Udruzi ako krši odredbe Statuta, ili ako svojim ponašanjem narušava ugled Udruge.
Odluku o isključenju donosi Upravni odbor. Protiv odluke Upravnog odbora o isključenju, može se, u roku od 15 dana, podnijeti prigovor Skupštini Udruge. Odluka Skupštine je konačna.

IV. TIJELA UPRAVLJANJA

Članak 14.
Dužnosnici i tijela upravljanja Udruge su:
- Skupština,
- Predsjednik i potpredsjednik,
- Upravni odbor,
- Nadzorni odbor.

Članak 15.
Skupština udruge je najviše tijelo upravljanja.
Skupštinu čine svi redovni članovi Udruge.

Članak 16.
Skupština Udruge nadležna je za obavljanje slijedećih poslova:
- donosi Statut i druge akte Udruge
- bira i razrješava članove Upravnog odbora, nadzornog odbora, predsjednika i potpredsjednika Udruge,
- utvrđuje poslovnu politiku Udruge,
- donosi financijski plan i usvaja završni račun Udruge,
- odlučuje o organizacijskim i statusnim promjenama i prestanku Udruge,
- odlučuje o prigovoru protiv odluke Upravnog odbora o prijemu u članstvo ili o isključenju iz članstva,
- donosi sve odluke povezane s radom Udruge za koje nije nadležan Upravni odbor ili predsjednik Udruge.

Skupština se sastaje prema potrebi, a najmanje jednom godišnje.
Skupštinu saziva Upravni odbor. Upravni odbor obvezan je sazvati Skupštinu ako to zatraži Nadzorni odbor ili najmanje 30% redovnih članova Udruge.
Upravni odbor dužan je pozive za sjednicu Skupštine dostaviti najmanje 7 dana prije Sjednice. Obavijest članovima mora uslijediti pismeno ili putem oglasa u javnim glasilima. Predviđena pismena forma ispunjena je ukoliko se obavijest pošalje elektronskom poštom na posljednju poznatu e-mail adresu člana Udruge.
Ukoliko Upravni odbor ne sazove sjednicu Skupštine sukladno ovom članku, u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva sjednicu mogu sazvati predlagači.

Članak 17.
Skupština punovažno odlučuje ako zasjedanju prisustvuje 20% redovnih članova Udruge.
Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom prisutnih redovnih članova, osim u slučaju iz Članka 27. stavka 2.

Članak 18.
Predsjednik Udruge organizira i rukovodi poslovanjem Udruge.
Predsjednik zastupa i predstavlja Udrugu i odgovora za zakonitost rada Udruge.
Predsjednikov mandat traje dvije godine uz mogućnost da bude ponovno biran.

Članak 19.
Predsjednik može biti razriješen dužnosti i prije isteka roka na koji je biran:
- na vlastiti zahtjev,
- ukoliko ne postupa u skladu s uputama i smjernicama Skupštine, ako djeluje protivno zakonu i Statutu, ako svojim istupanjem i djelovanjem šteti ugledu Udruge ili ako mu Skupština izglasa nepovjerenje.
Odluku o razrješenju predsjednika donosi Skupština.

Članak 20.
U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika zamjenjuje potpredsjednik Udruge.
Mandat potpredsjednika traje dvije godine uz mogućnost da bude ponovno biran.
Potpredsjednik može biti razriješen dužnosti prije isteka roka na koji je izabran iz razloga navedenih u Članku 19. ovog Statuta.

Članak 21.
Upravni odbor je izvršno tijelo Udruge i najviše tijelo upravljanja između dvije sjednice Skupštine.
Upravni odbor čine predsjednik i potpredsjednik Udruge te još jedan član koji je istovremeno i tajnik Udruge.
Mandat članova Upravnog odbora traje dvije godine, uz mogućnost da budu ponovno birani.
Predsjednik Udruge ujedno je i predsjednik Upravnog odbora.
Upravni odbor u cjelini može biti razriješen prije isteka roka ukoliko ne postupa u skladu s uputama i smjernicama Skupštine, ako djeluje protivno Zakonu i Statutu ili ako mu Skupština izglasa nepovjerenje.

Članak 22.
Upravni odbor:
- priprema nacrt Statuta i drugih akata,
- saziva sjednicu Skupštine, predlaže dnevni red i priprema sve materijale o kojima Skupština raspravlja,
- provodi odluke Skupštine,
- prima nove redovne i pridružene članove Udruge i predlaže Skupštini imenovanje počasnih članova,
- odlučuje o isključivanju iz članstva,
- odlučuje o promjeni adrese sjedišta Udruge,
- odlučuje o raspodjeli prikupljenih sredstava,
- odlučuje o visini mjesečne ili godišnje članarine.

Članak 23.
Upravni odbor može donositi odluke, ako sjednici prisustvuje većina članova Upravnog odbora.
Upravni odbor donosi odluke nadpolovičnom većinom prisutnih članova.

Članak 24.
Nadzorni odbor kontrolira zakonitost rada i financijskog poslovanja Udruge.
Nadzorni odbor sastoji se od 3 člana.
Sva su tijela i dužnosnici Udruge dužni omogućiti Nadzornom odboru uvid u sve isprave koje se tiču djelatnosti Udruge.

Članak 25.
Udruga je neprofitna organizacija, a novčana sredstva pribavlja iz članarine, donacija i poklona, usluga besplatne pravne pomoći i mirenja.
Sva ostvarena dobit koristi se isključivo za ostvarivanje ciljeva i za rad Udruge.
O raspodjeli prikupljenih sredstava odlučuje Upravni odbor.
U slučaju prestanka Udruge sva imovina Udruge poklanja se Hrvatskom crvenom križu.

Članak 26.
Financijska godina Udruge počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca iste godine.

V. PRESTANAK UDRUGE

Članak 27.
Udruga prestaje odlukom Skupštine ili iz razloga propisanih Zakonom o udrugama. Odluku o prestanku Udruge donosi Skupština dvotrećinskom većinom prisutnih članova.

Članak 28.
Statut Udruge stupa na snagu s danom upisa u Registar Udruga pri nadležnom Uredu državne uprave
U Zagrebu, 06. svibnja 2013.